Gift

آخر هر ماه شمسی یک قرعه‌کشی انجام می‌شود جوایز به شرح زیر می‌باشد:

1 جایزه نقدی 5.000.000ریال وجه نقد

1 ثبت‌نام بدنسازی 24 جلسه رایگان

1 پکیج استخر 12 جلسه رایگان

12 استخر سانس آزاد  رایگان

جایزه

ثبت نام پایان هر ماه انجام می‌شود و نتایج اطلاعرسانی خواهد شد.

-ثبت نام هر ماه ، ماه بعد پاک خواهد شد و نیاز است مجدد ثبت نام صورت انجام گیرد.

-اطلاعات وارد شده پایان هر ماه پس از قرعه کشی پاک خواهند شد.

-قرعه کشی بصورت کامپیوتری انجام خواهد شد.

 

فهرست