برنامه سالن توپی

روز/ساعت7:30 - 9:009:00 - 10:3010:30 - 12:0012:00 - 13:3013:30 - 15:0015:00 - 16:3016:30 - 18:0018:00 - 19:3019:30 - 21:0021:00 - 22:3022:30 - 24:00
شنبه....
بسکتبال
آموزشی
بانوان
فوتسال
آموزشی
بانوان
بسکتبال
سمرقندی
آموزشی
بسکتبال
آموزشی
سمرقندی
فوتسال
درخشانی‌نیا
فوتسال
کیانی
والیبال
رهبر
یکشنبه...........
دوشنبه...........
سه‌شنبه...........
چهارشنبه...........
پنج‌شنبه...........
جمعه...........
فهرست